Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu homebook.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Homebook.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Homebook.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Homebook, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

II Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Homebook/Usługodawca
Domodi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 127, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, REGON 021762127, NIP 8943035743
Serwis
serwis dostępny w domenie internetowej www.Homebook.pl, którego operatorem jest Homebook, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem;
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;
Sklep
sklep internetowy współpracujący z Homebook w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie swoje towary;
Usługa
świadczona drogą elektroniczną przez Homebook usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom zasobów Serwisu dostarczonych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży projektowania wnętrz;
Konto
w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Homebook pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Homebook;
Towar
nowy produkt oferowany przez Sklepy;
Inspiracja
zdjęcia wnętrz, które Użytkownik Serwisu przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;
Ideabook
zestaw Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza;

III Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis Homebook nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Homebook zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także plików cookies.
 3. Homebook dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Homebook zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.
 4. Homebook umożliwia Użytkownikowi:
  1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu,
  2. przejście na strony Sklepów promowanych w Serwisie,
  3. przeglądanie i udostępnianie w Serwisie Inspiracji,
  4. dodawanie własnych Ideabooków do Serwisu,
  5. komentowanie treści umieszczonych w Serwisie.
 5. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Homebook nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Serwisu, Homebook zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.

IV Rejestracja i konto użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Homebook formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: http://homebook.pl/account/register.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Homebook przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto znajdujące się pod adresem: http://homebook.pl/profil/{nazwa-profilu}.
 5. Przesłanie Homebook wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
  1. zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Homebook na podany adres e-mail.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej.
 9. Homebook może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2. likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Homebook możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.

V Wypowiedzi i treści umieszczane przez użytkowników

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Homebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym,
  4. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika wypowiedzi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w Serwisie.
 5. Homebook nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Homebook wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Homebook, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
 7. Użytkownik udziela Homebook także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Homebook, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
 8. Użytkownicy oświadczają, że prace oraz wypowiedzi Użytkowników zamieszczane przez nich w Serwisie Homebook stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Homebook z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
 9. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkowania praca (w szczególności Inspiracja, Ideabook, stylizacja oraz inne treści) stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pracy umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie Homebook za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Homebook.; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internatowych Homebook, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).

VI Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Homebook Sp. z o.o. ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w innych celach, w jakich przetwarzanie danych jest dopuszczone przez przepisy.
 3. Homebook przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Homebook w ramach Serwisu oraz w celach marketingu usług własnych Homebook. Inne dane lub w celach innych niż powyższe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 5. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
 6. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do świadczenia Usług: adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 7. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Homebook zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.
 10. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Homebook zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Homebook danych osobowych podmiotowi innemu niż Homebook.
 11. W przypadku udostępnienia przez Homebook usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Serwisie i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze)
 12. Serwis Homebook wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 13. Homebook informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Homebook pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Uzyskane przez Homebook informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Homebook informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Homebook może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

VII Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

 1. Homebook dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Homebook stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Homebook dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

VIII Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Homebook.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Homebook Sp. z o.o., ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@Homebook.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Homebook.
 5. Homebook zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Homebook.

IX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 2 kwietnia 2013 roku.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Homebook poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu oraz przy pierwszym logowaniu do konta po wprowadzeniu zmiany wraz z podaniem informacji o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług z powodu zmiany Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.