REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ HOMEBOOK

2018-05-24

Administratorem danych jest Domodi sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, które udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej Usługa). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej HOMEBOOK uruchomionej na Urządzeniach mobilnych.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Aplikacji mobilnej oraz w Google Play.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 4. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 6. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu HOMEBOOK.PL jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług, konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu HOMEBOOK.PL możliwe jest przez przeglądarkę internetową.
 7. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie HOMEBOOK.PL, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.
 8. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania ze Sklepów internetowych, których oferty są prezentowane w Aplikacji. Zasady te są określane przez przedsiębiorcę prowadzącego Sklep internetowy na jego stronie internetowej. Serwis nie jest sklepem, ani stroną transakcji dokonywanej przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie witryną porównującą produkty w sklepach internetowych na podstawie danych dostarczanych przez sklepy internetowe.

II DEFINICJE

 1. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą HOMEBOOK, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego,
 2. Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play,
 3. Google Play - oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego,
 4. Inspiracja - zdjęcia wnętrz, które Użytkownik Serwisu dodaje/przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom,
 5. Ideabook - zestaw Inspiracji lub Towarów, które Użytkownik z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza,
 6. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
 7. Regulamin – niniejszy dokument,
 8. Serwis HOMEBOOK.PL /Serwis – serwis internetowy w domenie www. homebook.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, służący w szczególności prezentacji oraz porównywaniu Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe współpracujące z Usługodawcą,
 9. Sklep internetowy/Sklep - podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z Usługodawcą w ramach Serwisu, prezentujący w Serwisie swoje Towary;
 10. Towar – nowe produkty oferowane przez Sklepy internetowe,
 11. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług w Serwisie, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług,
 12. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM,
 13. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 14. Usługodawca - Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 127 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402177, REGON 021762127, NIP 8943035743, kapitał zakładowy w wysokości 523 200,00 zł, adres do korespondencji: ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław,
 15. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca dysponentem Urządzenia mobilnego, będąca użytkownikiem Internetu korzystająca z Serwisu,
 16. Użytkownik Google – podmiot korzystający (z użyciem ID Użytkownika Google ustalonego w procesie rejestracji w serwisach prowadzonych przez Spółkę Google) z usług świadczonych przez Spółkę Google, w tym korzystający ze sklepu internetowego Google Play,

III ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Usługodawcę Usług, a w szczególności udostępnienia Użytkownikom zasoby Serwisu dostarczone przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych (tj. informacji o cenach i innych cechach Towarów oferowanych przez Sklepy) i bazy danych firm z branży projektowania wnętrz.
 2. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne, poza określonymi w punkcie I ppkt 6 i 7 Regulaminu, niezbędne do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności przez Użytkownika obejmują:
  1. Dostęp do wersji Google Play,
  2. Aplikację zainstalowaną na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
 7. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google Play.
 8. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 9. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 10. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zarejestruj się", kończącego proces rejestracji Konta.
 11. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
 14. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, jak również poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) z Urządzenia mobilnego w sposób określony w ustępie 13 powyżej.
 15. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 16. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 17. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy,
  3. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
 18. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.

IV USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH APLIKACJI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi dostępne w Aplikacji są bezpłatne.
 3. Usługodawca umożliwia w ramach Aplikacji m. in.:
  1. Uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy
  2. Przejście do stron internetowych promowanych sklepów
  3. Przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Homebook struktury kategorii
  4. Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  5. Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  6. Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych i rekomendowanych
  7. Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  8. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Homebooka drogą elektroniczną
  9. Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  10. Założenie i korzystanie z konta użytkownika
  11. Założenie profilu specjalisty, który umożliwia dodawanie własnych prac i tworzenie portfolio projektowego
  12. Przeglądanie i komentowanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym z zakresu urządzania domu
  13. Otrzymywanie informacji o dostępności i przecenach produktu
  14. Dodawanie ideabooków, czyli zestawu Inspiracji lub Towarów lub własnych zdjęć które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza
  15. Dodawanie wątków i postów na forum (w ramach konta użytkownika)
 4. Użytkownik ma możliwość tworzenia i zamieszczania w Serwisie zdjęć, Inspiracji i Ideabooków. Użytkownik oświadcza, że zdjęcia, Inspiracje i Ideabooki zamieszczane przez niego w Serwisie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez niego treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw.
 5. Użytkownik nie może zamieszczać zdjęć, Inspiracji i Ideabooków zawierających wizerunek innych osób poza Użytkownikiem, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 6. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkowania praca (w szczególności Inspiracja i Ideabook, wypowiedzi oraz inne treści) stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik w granicach dopuszczalnych przez prawo, niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pracy umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Usługodawcy; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, tj. Facebook, YouTube, itd.), udzielania sublicencji; oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, w tym obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia, Inspiracji i Ideabooków do wymogów strony internetowej, innej technologii przekazu nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).”
 7. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczoną w czasie i nieodpłatną zgodę na nieograniczone terytorialnie wykorzystanie zdjęć, Inspiracji i Ideabooków, na którym znajduje się jego wizerunek, przez Usługodawcę we wszystkich mediach i na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ppkt 6 powyżej, w tym również w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), umieszczania zdjęć, Inspiracji i Ideabooków w bazach danych, wykorzystania zdjęć, Inspiracji i Ideabooków w celu promocji Usługodawcy, Serwisu i Aplikacji. Zgoda jest udzielana w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Usługodawcę, a także w celach rozpowszechniania w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach.
 8. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanych przez Użytkownika zdjęć, Inspiracji i Ideabooków podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania oraz dodawania do nich własnych komentarzy.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych materiałach na następujących warunkach:
  1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie,
  2. Usługodawca nie będzie wykorzystywać wizerunku Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności i dobremu imieniu Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do oferowanych Usług. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi.
 11. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 12. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych, w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów, nie powinny zawierać danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie (np. formularze) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, a także treści naruszających dobre imię, reputację lub renomę innych Użytkowników. Wypowiedzi nie powinny zawierać również treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
 13. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 14. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Serwisie dobrowolnie. Usługodawca nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników.
 15. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 16. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Serwisu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.
 17. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca jest uprawniony do usuwania w całości lub części treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 18. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie i Aplikacji.
 19. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Aplikacji pochodzą od Sklepów, które za ich treść ponoszą odpowiedzialność. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w Aplikacji, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem. Za aktualność, zupełność i rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty odpowiada Sklep.
 20. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V KONTO

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
  2. dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie, lub
  3. logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisu Facebook.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak adres e-mail oraz hasło. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
 4. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami e-mail, innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@homebook.pl lub usunięcie Konta.
 6. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji, o której mowa w zdaniu pierwszym ppkt 5 powyżej
 7. Jednocześnie z zawarciem Umowy w Serwisie dla Użytkownika udostępniane jest Konto. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.
 8. Aplikacja umożliwia integrację z kontem jej Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych Usług
 9. Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym Facebook, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację.
 10. Użytkownik, który połączy się z Aplikacją przez konto na portalu społecznościowym Facebook ma wykonaną kopię zapasową swoich ustawień (ulubione i ustawienia aplikacji). Dodatkowym efektem połączenia przez konto na portalu Facebook jest pokazanie w Aplikacji imienia i nazwiska zalogowanego Użytkownika wraz z jego zdjęciem pobranym z Facebook. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Aplikacji.
 11. Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 12. W granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem.

VI LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
 3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika maksymalnie 5 (pięciu), bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
  2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
  4. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 4. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
  1. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania
  2. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,
  3. wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,
  4. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
  5. publikowaniem Aplikacji,
  6. innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,
  7. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem,
  8. zabronione jest reverse engineering.
 5. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VII ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@homebook.pl
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt V ppkt 2, 5 i 6 Regulaminu odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@homebook.pl
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej (ppkt 5). W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się:
  1. wzorem formularza odstąpienia od umowy,
  2. wzorem formularza odstąpienia od umowy do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827).
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
 8. Odstąpienie od Umowy bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika przez Serwis nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy.

VIII DANE OSOBOWE

 1. Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

IX Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie na podstawie wzoru lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@homebook.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

X POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
  3. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.