Aranżacje kuchni - styl minimalistyczny

Mi­ni­ma­li­stycz­ne kuch­nie cha­rak­te­ry­zu­je pro­sto­ta form i geo­me­trycz­ne kształ­ty. Meble wy­ko­na­ne są naj­czę­ściej z la­kie­ro­wa­nej lub pół­ma­to­wej płyty mdf, są proste w formie i funkcjonalne. Duże znaczenie ma tu rozmieszczenie szafek i szuflad oraz rezygnacja z półek, gdyż wszystkie produkty, naczynia i akcesoria powinny być niewidoczne. Kolory mebli, ścian, podłogi i sufitu nie powinny być zupełnie różne. Można wybierać kolory kontrastujące, ale ważne, by ilość wszystkich występujących w kuchni barw nie była zbyt duża. Nie przesadzajmy jednak nigdy z ujednolicaniem przestrzeni kuchennej, ponieważ wnętrze minimalistyczne łatwo może stać się po prostu ascetyczne. Kuch­nie te na­da­ją się do prze­stron­ne­go miesz­ka­nia lub domu, pod wa­run­kiem, że jego wła­ści­cie­le lubią no­wo­cze­sny de­sign. Waż­nym ele­men­tem mi­ni­ma­li­stycz­nych kuch­ni są wyspy znaj­du­ją­ce się w cen­trum po­miesz­cze­nia.

Idealna minimalistyczna kuchnia powinna być przestronna i harmonijna.

Proste meble kuchenne wykonane z lakierowanej płyty. Wyspa i brak zbędnych półek i dodatków.

Komentarze

Zobacz więcej produktów

Zobacz również inne artykuły w kategoriach: Kuchnia, Style we wnętrzach,