1. Informacja o Administratorze
 2. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?
 3. Jakie dane przetwarzamy?
 4. Czy istnieje wymóg podania danych?
 5. Źródła danych
 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
 7. Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?
 8. Wtyczki społecznościowe
 9. Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 10. Informacja o „cookies”

Uprzejmie informujemy, że spółka Selsey sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479465, NIP 8943048792 (dalej: „Spółka" lub „Administrator") może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO") Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

1. Informacja o Administratorze:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Selsey sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479465, NIP 8943048792 Administratorami Pani / Pana danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski](https://holding.wp.pl/kontakt/dane-spolek-grupy), czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także nasi partnerzy (dalej „Partnerzy"), którzy istnieją w środowisku naszych usług. Współpracujemy z Partnerami, aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: Selsey sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rodo@selsey.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Selsey sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rodo@selsey.pl Z Wirtualną Polską można się kontaktować: pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

2. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
Umożliwienie zawarcia, a następnie realizacji umów zawieranych z nami - tymi umowami są najczęściej Regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi, świadczenie usługi dostępu do serwisów Spółki i jego funkcjonalności np. przeglądania produktów i usług dotyczących wyposażenia wnętrz, korzystanie z koszyka zakupowego (dalej „wykonanie Usługi") Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przez okres niezbędny do wykonania Usługi
Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody
Obsługa wniosków dotyczących realizacji praw konsumenta "realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 1 i nast. ustawy o prawach konsumenta). " Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń
Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji, na podany wcześniej adres email w oparciu o analizowanie i profilowanie danych wymagające udzielenia zgody w celach marketingowych produktów i usług Administratora dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania zgody
Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy"), w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich. Marketing cudzy obejmuje wybór podstawowych reklam, tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wybór spersonalizowanych reklam oraz pomiary wydajności reklam. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania zgody
Dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników, tworzenie profilu spersonalizowanych treści i Usług, wybór spersonalizowanych treści i Usług (dalej „optymalizacja"), techniczne dostarczenie treści, Usług lub reklam, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary wydajności treści, Usług lub reklam, (dalej „techniczne wykonanie Usług"), pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców (dalej „statystyka"); zapewnienie bezpieczeństwa Usług, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów (dalej: „bezpieczeństwo") marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny") art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Rekrutacja do badań użyteczności serwisów Spółki oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania zgody
Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Administratora
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków) 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku
Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń
Obsługa wniosków uprawnionych organów np. sądów, prokuratur organów ścigania, urzędów które mogą dotyczyć danych Użytkowników lub kontrahentów Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania) Przez okres niezbędny do realizacji wniosku
Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek

W związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika. Do profilowania wykorzystujemy dane dotyczące np.: historii przeglądanych stron internetowych, historii kontaktów, zakupów, dane o Pani/Pana lokalizacji. Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika. W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania. Możemy też wykorzystywać Pani / Pana dane w celu nawiązania z Panią / Panem kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

3. Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub nawiązania współpracy: dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, pseudonim, hasło , adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, wiek, płeć; dane zbierane w związku z korzystaniem z usług , w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratora, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.

4. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz może spowodować m.in. brak możliwości realizacji zamówienia, brak możliwości założenia konta Użytkownika w na serwisie; brak możliwości nawiązania współpracy; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, prezentowania treści w sposób przypadkowy lub ogólny.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na jednej z naszych stron internetowych, z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi, od podmiotów współpracujących z Administratorem, w szczególności firm z branży wyposażenia wnętrz oraz innych podmiotów, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.

6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Partner (https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie Homebook.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Homebook.pl
Wybór podstawowych reklam Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na serwis Homebook.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie Homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na serwisie Homebook.pl
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Homebook.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.
Opracowywanie i ulepszanie produktów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na serwisie Homebook.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.
Wybór spersonalizowanych treści Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na serwisie Homebook.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika na serwisie Homebook.pl
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Partner

Facebook, Inc (https://www.facebook.com/about/privacy/update)

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie Homebook.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Homebook.pl
Wybór podstawowych reklam Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na serwisie Homebook.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie Homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na serwisie Homebook.pl
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Homebook.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.
Opracowywanie i ulepszanie produktów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na serwisie Homebook.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.
Wybór spersonalizowanych treści Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika na serwisie Homebook.pl
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Partner

Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/)

Cel Zakres
Generowanie tzw. Heat maps Heat Maps przedstawiają w sposób graficzny statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony na podstawie ruchów myszą i kliknięć na Serwisie Homebook.pl i formularzach kontaktowych, znajdujących się na Serwisie Homebook.pl. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać.
Tworzenie statystyk W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Hotjar

Partner

Microsoft Clarity (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement)

Cel Zakres
Analiza zachowań użytkowników Microsoft Clarity pozwala na analizowanie zachowań na Serwisie Homebook.pl i na formularzach znajdujących się na Serwisie Homebook.pl dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać
Tworzenie statystyk W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Microsoft Clarity

Partner

WonderPush (https://www.wonderpush.com/policies/privacy/)

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na stronie - również podczas powrotu tego samego użytkownika na stronę.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie Homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na serwisie Homebook.pl
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Partner

Wirtualna Polska (https://holding.wp.pl/poufnosc)

Cel Zakres
Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w serwisie Homebook.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Przechowywanie i dostęp do informacji Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisu Homebook.pl oraz podobnych technologii.
Personalizacja Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie serwisu Homebook.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.
Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisie Homebook.pl Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Pomiary Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w serwisie Homebook.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Zestawianie danych offline Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl
Łączenie urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika na serwisie Homebook.pl
Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Partner

RTB House S.A. (https://www.rtbhouse.com/pl/centrum-prywatnosci/polityka-prywatnosci-uslug/)

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie homebook.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis homebook.pl co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie homebook.pl
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie homebook.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Partner

Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/)

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na stronie - również podczas powrotu tego samego użytkownika na stronę.
Pomiary Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w serwisie Homebook.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Opracowywanie i ulepszanie produktów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na serwisie Homebook.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Partner

Freshmail sp. z o.o. (https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/ )

Cel Zakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie Homebook.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Homebook.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie Homebook.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie.
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.
Wybór spersonalizowanych treści Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na serwisie Homebook.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Homebook.pl

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności firmy z branży wyposażenia wnętrz, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora : m.in. dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy. Twoja dobrowolna zgoda będzie też podstawą przekazywania Twoich danych do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasi Zaufani Partnerzy to często podmioty z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia względem Zaufanych Partnerów i nie zezwalać na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z przetwarzaniem przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych i stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych. Selsey i/lub Wirtualna Polska prosi Cię o udzielenie zgody w celu przetwarzania Twoich danych jakim jest marketing cudzy. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy. Cel przetwarzania określany jako marketing cudzy szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje on: wybór podstawowych reklam, tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wybór spersonalizowanych reklam, pomiary wydajności reklam Na potrzeby realizacji marketingu cudzego korzystamy z następujących funkcji oraz funkcji specjalnych: dopasowanie i połączenie źródeł danych offline, łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach, odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji, Pamiętaj, że Selsey i/lub Wirtualna Polska może przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi. W ramach wykonania Usług możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych: dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, opracowywanie i ulepszanie Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji, Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych: dopasowanie i połączenie źródeł danych offline, łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach, odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji, Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes Selsey i/lub Wirtualnej Polski. Prawnie uzasadniony interes Selsey i/lub Wirtualnej Polski będzie stanowił podstawę przetwarzania Twoich danych, niezbędnych do jego realizacji bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, o ile przeprowadzony przez Selsey i/lub Wirtualną Polskę test równowagi wykaże, że takie przetwarzanie przez Nas Twoich danych pozostaje w równowadze z Twoimi prawami, w szczególności prawami do prywatności i poufności. W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych: dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika, tworzenie profilu spersonalizowanych treści, wybór spersonalizowanych treści, pomiary wydajności treści lub reklam, techniczne dostarczenie treści lub reklam, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary statystyczne, opracowywanie i ulepszanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o Usługach, oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji, Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych: dopasowanie i połączenie źródeł danych offline, łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach, odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Selsey i/lub Wirtualnej Polski z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Selsey i/lub Wirtualnej Polski masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych: Adres korespondencyjny: Selsey sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Fabryczna 6, 53 – 609 Wrocław E-mail: rodo@selsey.pl

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Selsey i/lub Wirtualnej Polski zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. Tym samym pamiętaj, iż w przypadku tak podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, Twój sprzeciw może nie być skuteczny. Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że mogą przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów z IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. W najbardziej podstawowych celach obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed oszustwami i usuwanie błędów, oraz techniczne dostarczanie treści lub reklam nie masz możliwości sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu przez Zaufanych Partnerów z IAB. Skorzystanie z prawa sprzeciwu możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu testu równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Zaufanego Partnera z IAB a Twoimi prawami. W tym celu powinieneś indywidualnie skontaktować się z Zaufanym Partnerem z IAB, po zapoznaniu się z polityką prywatności takiego Zaufanego Partnera. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych w ramach marketingu cudzego przez Selsey i/lub Wirtualną Polskę i naszych Zaufanych Partnerów znajdują się tutaj.

7. Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?

Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, w tym reklamowych, Pani/Pana wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji, Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych i sposobie realizacji przysługujących Ci praw znajdują się w polityce prywatności.

8. Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius. Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług. W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują pod następującymi linkami: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań: http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

9. Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/ Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody: cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres rodo@selsey.pl wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych" (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej . Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie. Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora: prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

10. Informacja o „cookies"

Cookies i inne podobne technologie Administrator, Wirtualna Polska oraz Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Dlaczego z tego korzystamy? Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: świadczenia Usług; dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii; utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta; realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej. Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. Inne technologie Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów. Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Partnerów i Reklamodawców. Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki: Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki: Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Urządzenia Apple

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Gdzie szukać pomocy? Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera Itp. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. Informacje dodatkowe Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl , youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Powiadomienie

Zapisz się do newslettera i nie przegap okazji

 • Informacje o promocjach
 • Rankingi produktów
 • Najnowsze trendy
 • Praktyczne porady
Administratorem danych, które wpiszesz, będzie Selsey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci naszych ofert handlowych i naszych partnerów. Masz prawo m.in do: wycofania zgody, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również do skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności

Wysyłka

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

10 lat na rynku

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Raty 0%

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Zwrot do 60 dni

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.