Produkty w supercenach i DARMOWĄ DOSTAWĄ od 500 zł!😍

Regulamin serwisu internetowego Homebook.pl obowiązujący od 04 maja 2023 r.

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Homebook.pl. Każdy Użytkownik serwisu Homebook.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. zasady sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Homebook.pl,
  2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług Serwisu Homebook.pl.
 3. Serwis internetowy Homebook.pl jest dostępny pod adresem internetowym www.homebook.pl i prowadzony jest przez spółkę Selsey sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479465, NIP: 894-304-87-92, Numer BDO: 000098452 e-mail: biuro@selsey.pl.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Homebook.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Serwis Homebook.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie Homebook.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Dane kontaktowe dla Konsumentów oraz Klientów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Homebook.pl.
 8. Do korzystania z Serwisu Homebook.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Homebook.pl dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Homebook.pl było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Homebook.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Ponadto oprogramowanie Serwisu może wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych, przy czym Homebook.pl rekomenduje korzystanie z najnowszych stabilnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub Microsoft Edge.
 9. Szczegółowe informacje o tym, jak Serwis Homebook.pl przetwarza i chroni prywatność Klientów oraz Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Homebook.pl określa Polityka Prywatności Serwisu Homebook.pl, udostępniana m.in. pod adresem: https://www.homebook.pl/Home/PrivacyPolicy.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
 2. Serwis Homebook.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.homebook.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Homebook.pl, zawierający lub oferujący:
  1. Strony Towarów;
  2. Założenie i korzystanie z konta Użytkownika;
  3. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o Towarach drogą elektroniczną;
  4. Funkcjonalność ,,Opinie Klientów”;
  5. Otrzymywanie powiadomień webowych z Towarami (web push);
  6. Założenie profilu specjalisty, który umożliwia dodawanie własnych prac i tworzenie portfolio projektowego;
  7. Przeglądanie i komentowanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym z zakresu urządzania domu;
  8. Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez Serwis;
  9. Zakup albumu Homebook Desing;
  10. Otrzymywanie informacji o dostępności i przecenach Towarów;
  11. Dodawanie Ideabooków, czyli zestawu Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza;
  12. Dodawanie wątków i postów na forum (w ramach konta Użytkownika) oraz
  13. Dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie Homebook.pl;
 3. Homebook.pl lub Sprzedawca – spółka Selsey sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479465, NIP: 894-304-87-92, Numer BDO: 000098452 e-mail: biuro@selsey.pl;
 4. Administrator Serwisu Homebook.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Selsey sp. z o.o.;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient – (1) Konsument, (2) osoba fizyczna zawierająca Umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, (3) osoba prawna lub (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 7. Klient na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Towar – meble i akcesoria oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej poprzez Serwis;
 9. Strona Towaru – podstrona na stronie Serwisu, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 10. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Klienta, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za Towar;
 11. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientom składanie ofert Sprzedawcy poprzez Serwis, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia; Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”;
 12. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego, zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą poprzez wymianę oświadczenie woli: oferty („Zamówienia”) składanej Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, a następnie oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu;
 13. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Homebook.pl, a w szczególności dokonała rejestracji w Serwisie, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Klienta;
 14. Konto Klienta – narzędzie dostępne w systemie Serwisu, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Serwisu etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Klienta oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.;
 15. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta;
 16. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;
 17. Netykieta – zbiór nieformalnych zasad obowiązujących w Internecie, ograniczający dopuszczalność publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich;
 18. Materiały – teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
 19. Inspiracja – Materiały, które Użytkownik Serwisu przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;
 20. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§3

Sprzedaż Towarów. Zamówienie

 1. Informacje podawane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. W celu nabycia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę poprzez Serwis Homebook.pl należy złożyć ofertę.
 3. Wszystkie podane na stronie Serwisu Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ofertę („Zamówienie”) można złożyć poprzez wypełnienie przez Klienta w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia, w szczególności poprzez podanie wymaganych w formularzu:
 5. danych osobowych,
 6. adresu do doręczeń,
 7. nr telefonu kontaktowego,
 8. adresu e-mail,
 9. wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Serwisu, a także potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 10. Składając Zamówienie, Klient może, ale nie musi, zarejestrować się w Serwisie i utworzyć Konto Klienta, tak, aby przy składaniu kolejnych Zamówień nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 4. powyżej.
 11. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Administratorowi ani Sprzedającemu.
 12. Zaleca się, aby Klient dokonywał niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Klienta.
 13. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Serwisie. Konto Klienta jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Klienta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Klienta, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Klienta.
 14. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie Klient proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 15. dokonanie wyboru Towaru, którego zakup ma być zaoferowany Sprzedawcy, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru (np. rodzaj materiału, kolor materiału, układ prawo/lewostronny, kolor mebla, oświetlenie/brak oświetlenia), a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 16. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Klient zgłasza takie żądanie (zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm. - brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Klienta, a tym samym wystawienie przez Sprzedawcę paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia) danych do faktury VAT, wprowadzenie danych osobowych i danych do wysyłki Zamówienia, a także o ile Klient nie ma jeszcze utworzonego Konta Klienta, a chce je utworzyć wprowadzenie Loginu i ustalenie Hasła, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedawcy we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
 17. następnie dokonanie wyboru sposobu i dostawy kliknięcie w pole „Przejdź dalej”,
 18. wybór metody płatności oraz akceptacja Regulaminu,
 19. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Klienta w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 20. Zawarcie Umowy między Sprzedawcą, a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Homebook.pl, skutecznego dokonania przez Klienta płatności za Towar, a następnie złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedawcę następuje w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez konsultanta Serwisu Homebook.pl na adres mailowy podany przez Klienta w Zamówieniu.
 21. Złożenie Zamówienia bez dokonania pełnej płatności za Towar nie stanowi rezerwacji Towaru i nie gwarantuje przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę.

§4

Płatności

 1. Zapłata może nastąpić kartą kredytową lub e-przelewem. Szczegółowe informacje o aktualnych oferowanych sposobach płatności oraz ich operatorach określone są w Serwisie w zakładce informacyjnej „Płatności i dostawa”.
 2. Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania Zamówienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego od poszczególnych kategorii Towarów. Obowiązek uiszczenia zadatku i jego wysokość będzie prezentowana Użytkownikowi w procesie składania Zamówienia.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem skutecznego dokonania płatności za pośrednictwem wybranej metody płatności udostępnionej przez Serwis.

§4

Dostawa

 1. Klient może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji oferowanych przez Serwis Homebook.pl.
 2. Kurier/Przewoźnik nie wnosi Towarów o wadze większej niż 30 kg do mieszkania czy domu. Klient proszony jest zatem o zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej liczby osób potrzebnych do odebrania ciężkich Towarów i wniesienia ich do domu lub mieszkania. W przypadku niektórych Towarów, na życzenie Klienta możliwa jest odpłatna pomoc przy przenoszeniu zamówionych Towarów. W przypadku istnienia takiej możliwości dla danego Towaru, szczegółowe informacje dostępne są na Stronie Towaru.
 3. Podstawowy koszt dostawy danego Towaru wskazany jest pod ceną tego Towaru. Całkowity koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i widoczny jest po dodaniu wszystkich Towarów do koszyka oraz przejściu do następnego kroku: „Wybierz sposób dostawy”. Wskazany koszt dostawy uwzględnia wyłącznie jedną próbę dostawy Towaru przez przewoźnika oraz dwie próby przez kuriera zgodnie z jego świadczonymi usługami. W przypadku konieczności podjęcia kolejnej próby doręczenia Towarów przez przewoźnika/kuriera z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedawcy ani przewoźnika/kuriera, a zawinionych przez Klienta, koszt dostawy może ulec zwiększeniu o maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) %.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacjach niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przy odbiorze Towarów przez firmę kurierską, firmę przewozową Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub przewoźnika czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o jej nieprzyjmowanie, spisanie wraz z przewoźnikiem/kurierem protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług, a przewoźnik/kurier zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w każdym przypadku na żądanie Zamawiającego. W przypadku odmowy spisania protokołu szkody po stronie firmy kurierskiej/przewozowej prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi albo Klientowi na prawach Konsumenta udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta w momencie wydania mu Towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Kuriera/Przewoźnika. Jeżeli Konsument albo Klient na prawach Konsumenta samodzielnie określił przewoźnika Towaru, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta w chwili wydania Towaru temu przewoźnikowi.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży przez Klienta z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedawcy, a zależnych i zawinionych przez Klienta, w tym bez podania przyczyny, po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, Sprzedawca uprawniony jest do odszkodowania z tytułu poniesionej z tego powodu szkody, w szczególności w wysokości poniesionych kosztów transportu, a w przypadku gdy Klientem jest Konsument albo Klient na prawach Konsumenta wyłącznie kosztów transportu zwrotnego.
 8. W przypadku konieczności magazynowania Towaru przez firmę przewozową/kurierską z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Sprzedawcę, a z przyczyn zawinionych przez Klienta, w szczególności braku kontaktu z Klientem, nieodebrania dostarczanego Towaru z winy Klienta, Sprzedawca może naliczyć opłatę za każdy dzień magazynowania Towaru w kwocie 10 zł brutto za każdy dzień, powyżej 4 dni kalendarzowych od pierwotnej daty dostawy.
 9. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Klienta po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, pierwotny koszt dostawy wskazany podczas składania Zamówienia może ulec zwiększeniu maksymalnie o 50 (pięćdziesiąt) %. O ewentualnym wzroście kosztu dostawy z uwagi na zmianę adresu dostawy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę przed dokonaniem zmiany adresu.

§6

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na, umożliwieniu Użytkownikom składanie ofert Sprzedawcy przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, w szczególności z wykorzystaniem Konta Klienta, a także na udostępnieniu usług określonych w § 2 lit. b Regulaminu.
 2. Korzystanie z usługi Konta Klienta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Klienta odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Administratora na stronie www Serwisu w zakładce NEWSLETTER.
 4. Usługa „Opinie klientów” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru, za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Serwis, indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Serwisu ani innych korzyści za korzystanie z tej usługi.
 5. Serwis weryfikuje, czy publikowane przez Użytkowników opinie pochodzą od Klientów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli zgodnie z poniższym procesem:
  1. Serwis dba o ochronę Klienta, dlatego każdy Klient otrzymuje zaproszenie do wystawienia opinii w postaci indywidualnego i jednorazowego linku, który odnosi się do danego Zamówienia i nabytych Towarów;
  2. Serwis wysyła wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii wyłącznie na adres e-mail, który został podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
  3. Serwis korzysta ze zautomatyzowanego systemu do pozyskiwania opinii Klientów i zbiera je również za pomocą pop-upów wyświetlanych Klientowi na końcu procesu zawierania umowy;
  4. opinie są zbierane w sposób bezpieczny dla Klienta.
 6. Zamieszczając treści na stronie Serwisu, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania zamieszczanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Administrator Serwisu jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy ani Administratora Serwisu.
 7. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
 8. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, Administratora czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 9. Użytkownik decydując się na umieszczanie informacji w udostępnionej do tego celu przestrzeni Serwisu Homebook.pl wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Homebook.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie Homebook.pl, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub usług, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub usług oferowanych przez Serwis Extradom.pl.
 10. Użytkownik decydując się na umieszczenie w udostępnionej do tego celu przestrzeni Serwisu Homebook.pl Materiałów, Inspiracji bądź Ideabooków prezentowanych przez Serwis Homebook.pl, dodanych zdjęć związanych z danym Towarem lub usługą, oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, udziela Administratorowi także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję tych treści. W przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść (w szczególności Inspiracja, Ideabook, stylizacja oraz inne treści) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwana dalej „Utworem”), Użytkownik decydując się na umieszczenie w udostępnionej do tego celu przestrzeni Serwisu Homebook.pl Utworu udziela Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu umieszczone przez Użytkownika w Serwisie Homebook.pl za pośrednictwem strony internetowej, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 11. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach;
 12. w zakresie wprowadzania Utworów do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania Utworów w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu Homebook.pl.;
 13. wprowadzania Utworów do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Serwisu Homebook.pl, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, np. Facebook, Instagram, Pintrest, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).
 14. Użytkownik decydując się na umieszczenie treści w udostępnionej do tego celu przestrzeni Serwisu Homebook.pl oświadcza, że treści te stanowią przejaw ich własnej działalności, a w przypadku gdyby treści te naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Homebook z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
 15. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć Administratorowi powyższą licencję, usuwając treści lub konto.
 16. W przypadku podejrzenia przez Administratora Serwisu Homebook.pl, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Administrator może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne funkcje Serwisu Homebook.pl. Administrator Serwisu Homebook.pl odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator Serwisu Homebook.pl może odblokować Konto Użytkownika lub inne zablokowane funkcjonalności i usługi Serwisu Homebook.pl po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
 17. Ze względu na techniczne warunki i prawidłowość funkcjonowania Serwisu Homebook.pl, Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację treści, których rozmiar przekracza 5000 kilobajtów lub z innych powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu Homebook.pl.
 18. Administrator Serwisu pragnie publikować wszystkie opinie, które zamieszczane są w Serwisie przez jego Użytkowników, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, które w ogóle nie odnoszą się do ocenianego Towaru albo zawierają lub odnoszą się do m.in.:
 19. kwestii wywołujących kontrowersje społeczne;
 20. treści o charakterze handlowym (promocyjne);
 21. działania niezgodne z prawem bądź nawoływanie do ich podejmowania;
 22. dane osobowe lub informacje wrażliwe (np. adresy e-mail, numery telefonu lub numery kart kredytowych);
 23. uwagi o charakterze seksualnym, mowę nienawiści, komentarze dyskryminujące, groźby lub słowa odnoszące się do przemocy.
 24. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń następujących treści:
 25. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 26. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 27. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta.
 28. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 29. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 30. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
 31. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 32. Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 33. Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 34. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 35. Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
 36. podane przez Użytkownika dane adresowe są niezgodne z prawdą, a ich zgodności nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 37. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości, o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się z Administratorem.
 38. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Opinie klientów”. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi dodawania opinii o Towarze na stronie Serwisu.

§7

Wyniki wyszukiwania

 1. Wyniki wyszukiwania prezentowane w Serwisie Homebook.pl pokazują wszystkie Towary, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania wprowadzonym przez Użytkownika.
 2. Serwis Homebook.pl udostępnia Użytkownikowi filtry, przy użyciu których Użytkownik może dodatkowo zawęzić wyniki wyszukiwania.
 3. Zaprezentowane wyniki wyszukiwania Użytkownik Serwisu Homebook.pl może posortować na wiele sposobów, m.in. według poniższych kryteriów:
 4. „Cena rosnąco” - kolejność wyświetlanych Towarów ustalana jest według ceny od najniższej do najwyższej;
 5. „Cena malejąco” - kolejność wyświetlanych Towarów ustalana jest według ceny od najwyższej do najniższej.
 6. Na pozycję Towaru w wynikach wyszukiwania, bez zastosowanych przez Użytkownika filtrów oraz zasad sortowania, oddziałują prognozowana przez Serwis szansa sprzedaży Towaru, przyjęte przez Serwis kryteria jakościowe oraz prognozowany przez Serwis wynik finansowy z tytułu sprzedaży Towaru.

§8

Odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta (art. 43a – 43q). Postanowienia odnoszące się do Konsumenta stosuje się do Klienta na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem na prawach Konsumenta.
 3. Reklamacji Towaru Konsument może dokonać poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@homebook.pl lub w formie pisemnej na adres: Selsey sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław. Przykładowy wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do reklamowanego Towaru zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 5. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może:
  1. żądać jego naprawy lub wymiany, albo
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca doprowadził Towar do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny
 11. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową domaga się naprawy lub wymiany Towaru bądź odstępuje od Umowy, Sprzedawca odbiera reklamowany Towar na swój koszt. W sytuacji, gdy Konsument żąda naprawienia lub wymiany Towaru albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Towar udostępnić w miejscu, w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Towaru.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 13. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela:
 14. pisemnie na adres wskazany przez reklamującego lub
 15. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub
 16. lub na innym trwałym nośniku na adres wskazany przez reklamującego.
 17. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedany Towar oraz nie realizuje usług posprzedażnych.
 18. W odniesieniu do Towaru stanowiącego treść cyfrową bądź będącego usługą cyfrową postanowienia niższego paragrafu stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 43h – art. 43q ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, które w razie sprzeczności z niniejszym Regulaminem i gdy są od niego korzystniejsze, mają bezwzględne pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§9

Reklamacja usług Serwisu Homebook.pl w pozostałym zakresie

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie lub innej umowie łączącej Użytkownika z Administratorem nie są realizowane przez Administratora Serwisu Homebook.pl lub są realizowane nieprawidłowo.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu Homebook.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator serwisu Homebook.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
 4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Homebook.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 5. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Homebook.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Homebook.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Homebook.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 6. Administrator Serwisu Homebook.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php? Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Homebook.pl); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może co do zasady odstąpić od Umowy jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta stosuje się do Klienta na prawach Konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł Umowę po zalogowaniu się na Konto Klienta albo po zarejestrowaniu się w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, może odstąpić od Umowy jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 60 dni.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane np. pisemnie na adres Sprzedawcy: Selsey sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres reklamacje@homebook.pl. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jak również zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 6. W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru mającego postać treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedawcy przed jego upływem.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 11. Koszty dostarczenia Towaru podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Homebook.pl. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 12. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedawcy: SELSEY CL1, ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku mebli gabarytowych Konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia adresu zwrotnego. Sprzedawca nie organizuje transportu zwrotnego. Zachęca się, aby Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy oraz na dokumencie przewozowym umieścił w widocznym miejscu numer Zamówienia celem ułatwienia Sprzedawcy identyfikacji Zamówienia, którego dotyczy zwrot. Prosimy o zapoznanie się z zakładką zwroty, www.selsey.pl/zwroty. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Konsument dokonujący zwrotu Towaru zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. zwrócić go w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu odpowiadającym wymogom oryginalnego dla celów odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu.
 14. Sprzedawca może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego Towaru, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot Towaru.
 15. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Towary na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
 16. W odniesieniu do Towaru stanowiącego treść cyfrową bądź będącego usługą cyfrową postanowienia niższego paragrafu stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 43h – art. 43q ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, które w razie sprzeczności z niniejszym Regulaminem i gdy są od niego korzystniejsze, mają bezwzględne pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 17. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku Umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Homebook.pl rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez Homebook.pl przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Homebook.pl przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 11

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta.
 2. Oferta Klienta złożona Sprzedawcy nie może być odwołana.
 3. Homebook.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w odniesieniu do Klientów, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Klienta nie będącego konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

§12

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu Homebook.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Administrator Serwisu Homebook.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Homebook.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Działania Administratora Serwisu Homebook.pl mogą obejmować m.in. telefoniczną weryfikację działania usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Homebook.pl, w tym weryfikacji właściwego funkcjonowania systemu informatycznego służącego do wysyłki zamówionych przez Użytkownika Towarów. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 4. Administrator Serwisu Homebook.pl jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność Towarów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi na Stronach Towaru.
 5. Administrator Serwisu Homebook.pl nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Opiniach. Ujawnienie tych danych następuje na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji Konta Klienta.
 6. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Serwisu Homebook.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Homebook.pl wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Homebook.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

§13

Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w następujących sytuacjach:
  1. zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania usług oferowanych przez Serwis Homebook.pl i obsługi Użytkowników oraz Klientów Serwisu Homebook.pl;
  4. poprawa ochrony prywatności użytkowników Serwisu Homebook.pl;
  5. zapobieganie nadużyciom;
  6. względy bezpieczeństwa;
  7. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  8. zmiany w zakresie usług Serwisu Homebook.pl, w tym wprowadzanie nowych;
  9. zmiany redakcyjne Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu dokonywana jest w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Homebook.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Homebook.pl na zasadach dotychczasowych.
 3. Administrator Serwisu Homebook.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu Homebook.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
 6. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. W takim przypadku Konto Klienta Serwisu Homebook.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Homebook.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu lub oddzielnych regulaminach udostępnianych w ramach Serwisu.
 9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 10. Regulamin obowiązujący do 31.05.2021 znajduje się tutaj
 11. Regulamin obowiązujący do 02.04.2023 r. znajduje się tutaj
 12. Regulamin obowiązujący do 03.05.2023 r. znajduje się tutaj
 13. Regulamin obowiązujący od 04.05.2023 r. w formacie *.pdf możesz pobrać tutaj.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Formularz odstąpienia od umowy

Powiadomienie

Zapisz się do newslettera i nie przegap okazji

 • Informacje o promocjach
 • Rankingi produktów
 • Najnowsze trendy
 • Praktyczne porady
Administratorem danych, które wpiszesz, będzie Selsey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci naszych ofert handlowych i naszych partnerów. Masz prawo m.in do: wycofania zgody, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również do skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności

Wysyłka

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

10 lat na rynku

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Raty 0%

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Zwrot do 60 dni

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.