Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu homebook.pl (tekst jednolity z dnia 21 września 2022 r.)

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Homebook.pl. Każdy Użytkownik serwisu Homebook.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje zasady korzystania z funkcji i bezpłatnych usług serwisu Homebook.pl.

 3. Serwis internetowy Homebook.pl dostępny pod adresem internetowym www.homebook.pl i prowadzony jest przez spółkę Homebook Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000903084 numer NIP 8943168622, o kapitale zakładowym 508 400,00 zł.

 4. Serwis Homebook.pl służy w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem.

 5. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Homebook.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Serwis Homebook.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 7. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Homebook.pl.

 8. Szczegółowe informacje o tym, jak Serwis Homebook.pl przetwarza i chroni prywatność Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Homebook.pl, określa Polityka Prywatności Serwisu Homebook.pl, udostępniana m.in. pod adresem: https://www.homebook.pl/Home/PrivacyPolicy.

§2

Definicje

 1. Zachęca się, aby słowa i zwroty wyróżnione w niniejszym Regulaminie poprzez ich pisanie wielką literą rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  2. Serwis Homebook.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.homebook.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Homebook.pl, oferujący w szczególności następujące usługi:
   1. uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy;
   2. przejście do stron internetowych promowanych sklepów;
   3. przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Homebook struktury kategorii;
   4. filtrowanie i sortowanie produktów na listingach;
   5. przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika;
   6. polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych;
   7. przeglądanie produktów ostatnio klikniętych i rekomendowanych;
   8. korzystanie z wyszukiwarki produktów;
   9. zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Homebooka drogą elektroniczną;
   10. otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push);
   11. założenie i korzystanie z konta użytkownika;
   12. założenie profilu specjalisty, który umożliwia dodawanie własnych prac i tworzenie portfolio projektowego;
   13. przeglądanie i komentowanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym z zakresu urządzania domu;
   14. udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis;
   15. zakup albumu Homebook desing;
   16. otrzymywanie informacji o dostępności i przecenach produktu;
   17. dodawanie ideabooków, czyli zestawu Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza;
   18. dodawanie wątków i postów na forum (w ramach konta użytkownika);
   19. dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie Homebook.pl.
  3. Homebook.pl – spółka Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903084 numer NIP 8943168622 o kapitale zakładowym 508 400,00 zł;
  4. Administrator Serwisu Homebook.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Homebook.pl;
  5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Towar – towar albo usługa oferowana przez Sklepy prezentowana w Serwisie Homebook.pl;
  7. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Homebook.pl;
  8. Inspiracja – Materiały, które Użytkownik Serwisu przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;
  9. Ideabook – zestaw Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza;
  10. Sklep – sklep internetowy współpracujący z Homebook w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie swoje Towary;
  11. Netykieta – zbiór nieformalnych zasad obowiązujących w Internecie, ograniczający dopuszczalność publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich;
  12. Materiały – teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
  13. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Do korzystania z Serwisu Homebook.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome albo Microsoft Edge).

§3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis Homebook nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
 2. Homebook dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Homebook zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.
 3. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Homebook nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Serwisu, homebook zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.

§4

Rejestracja i konto Użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Homebook formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: https://www.homebook.pl/konto-uzytkownika/rejestracja.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Homebook przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto znajdujące się pod adresem: http://homebook.pl/profil/{nazwa-profilu}.
 5. Przesłanie Homebook wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może otrzymywać materiały reklamowe od Homebook na podany adres e-mail w przypadku dokonania wyboru odpowiedniego pola (checkbox’u) przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego wyrażającego zgodę na otrzymanie materiałów reklamowych.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie. Z chwilą dokonania aktywacji konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone poprzez skorzystanie z funkcjonalności konta.
 9. Homebook może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2. likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Homebook możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
 11. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Homebook o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie, pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§5

Wypowiedzi i treści umieszczane przez Użytkowników

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość umieszczania w udostępnionej do tego celu przestrzeni wszelkich Materiałów, w tym opisów, zdjęć, rysunków, opinii, komentarzy, porad, blogów związanych z tematyką Serwisu Homebook. W tym celu do dyspozycji Użytkownika są udostępnione m.in. takie funkcjonalności portalu społecznościowego jak:
  1. grupy tematyczne,
  2. galeria zdjęć Użytkownika,
  3. blogi Użytkownika,
  4. pliki Użytkownika.
 3. Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów publikowanych przez Użytkownika w Serwisie Homebook.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Homebook.pl może odmówić opublikowania na łamach Serwisu Homebook.pl Materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 4. Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez Użytkownika na forum lub ogólnie dostępnych w innych miejscach Serwisu Homebook.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Homebook.pl może usunąć z Serwisu Homebook.pl wypowiedzi Użytkowników niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 5. Ze względu na techniczne warunki i prawidłowość funkcjonowania Serwisu Homebook.pl, Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii, których rozmiar przekracza 5000 kilobajtów lub z innych powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu Homebook.pl.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis Homebook.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie Homebook.pl, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub usług, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub usług oferowanych przez Serwis Homebook.pl.
 7. Użytkownik udziela Administratorowi także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie Materiałów, Inspiracji bądź Ideabooków prezentowanych przez Serwis Homebook.pl, dodanych zdjęć związanych danym Towarem lub usługą, oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
 8. Użytkownicy oświadczają, że prace oraz ich wypowiedzi zamieszczane przez nich w Serwisie Homebook.pl stanowią przejaw ich własnej działalnościa, w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Homebook z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
 9. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkownika treść (w szczególności Inspiracja, Ideabook, stylizacja oraz inne treści) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z treści umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie Homebook.pl za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach;
  2. w zakresie wprowadzania Utworów do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania Utworów w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu Homebook.pl.;
  3. wprowadzania Utworów do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Serwisu Homebook.pl, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, np. Facebook, Instagram, Pintrest, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć Administratorowi powyższą licencję, usuwając treści lub konto.
 11. W przypadku podejrzenia przez Administratora Serwisu Homebook.pl, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Administrator może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne funkcje Serwisu Homebook.pl. Administrator Serwisu Homebook.pl odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator Serwisu Homebook.pl może odblokować Konto Użytkownika lub inne zablokowane funkcjonalności i usługi Serwisu Homebook.pl po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
 12. Administrator Serwisu Homebook.pl może usunąć Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że działania Użytkownika w Serwisie Homebook.pl są sprzeczne z:
  1. powszechnie obowiązującym prawem,
  2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków lub
  3. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Serwisu Homebook.pl lub jego innych Użytkowników, a w szczególności obejmują:
   1. nadmierne obciążanie serwera powodujące pogorszenie świadczonych usług,
   2. wywoływanie zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Serwis Homebook.pl,
   3. umieszczanie na serwerach Serwisu Homebook.pl treści pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim (opisów, fotografii, filmów etc.),
   4. rozpowszechnianie i udostępnianie za pomocą serwerów Serwisu Homebook.pl programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,
   5. wysyłanie za pomocą serwerów Serwisu Homebook.pl spamu (niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Homebook.pl.
 13. Wypowiedzi Użytkowników powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym,
  4. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
  6. innych treści o charakterze bezprawnym.
 14. W przypadku stwierdzenia dokonania naruszeń opisanych w ust. 12 i 13 powyżej przez Użytkownika będącego Konsumentem, Administrator Serwisu Homebook.pl wezwie Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania dokonywania takich naruszeń w terminie 14 dni. W przypadku dalszego dokonywania naruszeń po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu nastąpi usunięcie Konta.

§6

Reklamacja usług Serwisu Homebook.pl

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu Homebook.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu Homebook.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator serwisu Homebook.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
 4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Homebook.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 5. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Homebook.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Homebook.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Homebook.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 6. Administrator Serwisu Homebook.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 8. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu Homebook.pl.
  4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu Homebook.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator Serwisu Homebook.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Homebook.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 3. Administrator Serwisu Homebook.pl nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie Homebook. Ujawnienie tych danych następuje na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji w Serwisie Homebook.
 4. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Serwisu Homebook.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Homebook.pl wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Administrator Serwisu Homebook.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Homebook.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

§8

Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Homebook.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Homebook.pl na zasadach dotychczasowych.
 2. Administrator Serwisu Homebook.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu Homebook.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
 4. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
 5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora Serwisu Homebook.pl przyczyn.
 6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu Homebook.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Homebook.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

Regulamin obowiązujący do 31.05.2021 znajduje się tutaj

Salon z zieloną kanapą

Zapisz się do newslettera i daj się zaskoczyć 🎉

 • proste triki na wielkie zmiany
 • sprytne sposoby na urządzanie wnętrz
 • rankingi produktów i inspiracji
Administratorem danych, które wpiszesz, będzie Homebook sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci naszych ofert handlowych i naszych partnerów. Masz prawo m.in do: wycofania zgody, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również do skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności