Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu homebook

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu homebook.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej homebook w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez fakt korzystania z serwisu homebook i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

II Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Homebook/Usługodawca

Domodi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, REGON 021762127, NIP 8943035743. Dane kontaktowe: e-mail info@homebook.pl; adres: Domodi Sp. z o.o. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.

Serwis

Serwis, którego operatorem jest homebook, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem. Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety (www.homebook.pl) oraz poprzez aplikację na telefony, której zasady reguluje odrębne regulaminy.

Użytkownik

osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Sklep

sklep internetowy współpracujący z homebook w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie swoje towary;

Usługa

świadczona drogą elektroniczną przez homebook usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści zasobów innych serwisówu dostarczaonych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży projektowania wnętrz. Podstawy świadczenia usługi nie stanowi umowa sprzedaży;

Towar

nowy produkt oferowany przez Sklepy;

Inspiracja

zdjęcia wnętrz, które Użytkownik Serwisu przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;

Ideabook

zestaw Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza;

III Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis homebook nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową bądź za pośrednictwem dostępnej do pobrania aplikacji. Homebook zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także plików cookies.
 3. Homebook dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Homebook zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Homebook:
  1. Uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy
  2. Przejście do stron internetowych promowanych sklepów
  3. Przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Homebook struktury kategorii
  4. Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  5. Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  6. Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  7. Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych i rekomendowanych
  8. Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  9. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Homebooka drogą elektroniczną
  10. Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  11. Założenie i korzystanie z konta użytkownika
  12. Założenie profilu specjalisty, który umożliwia dodawanie własnych prac i tworzenie portfolio projektowego
  13. Przeglądanie i komentowanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym z zakresu urządzania domu
  14. Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
  15. Zakup albumu Homebook desing
  16. Otrzymywanie informacji o dostępności i przecenach produktu
  17. Dodawanie ideabooków, czyli zestawu Inspiracji lub Towarów które Użytkownik zamieszcza w Serwisie wraz ze swoim komentarzem, będące zbiorem pomysłów Użytkownika na aranżację określonego wnętrza
  18. Dodawanie wątków i postów na forum (w ramach konta użytkownika)
 5. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Homebook nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Serwisu, homebook zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.

IV Rejestracja i konto użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie homebook formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: https://www.homebook.pl/account/registeridentity.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych homebook przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto znajdujące się pod adresem: http://homebook.pl/profil/{nazwa-profilu}.
 5. Przesłanie homebook wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może otrzymywać materiały reklamowe od Homebook na podany adres e-mail w przypadku dokonania wyboru odpowiedniego pola (checkbox’u) przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego wyrażającego zgodę na otrzymanie materiałów reklamowych.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie. Z chwilą dokonania aktywacji konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone poprzez skorzystanie z funkcjonalności konta.
 9. Homebook może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2. likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia homebook możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
 11. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować homebook o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie, pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

V Wypowiedzi i treści umieszczane przez użytkowników

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, homebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym,
  4. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
  6. innych treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika wypowiedzi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w Serwisie.
 5. Homebook nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis homebook wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie homebook, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
 7. Użytkownik udziela homebook także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez homebook, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
 8. Użytkownicy oświadczają, że prace oraz wypowiedzi Użytkowników zamieszczane przez nich w Serwisie homebook stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia homebook z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
 9. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkownika praca (w szczególności Inspiracja, Ideabook, stylizacja oraz inne treści) stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pracy umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie homebook za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych homebook.; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych homebook, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).

VI Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

 1. Homebook dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Homebook stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Homebook dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez homebook.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Domodi Sp. z o.o., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@homebook.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez homebook.
 5. Homebook zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Homebook.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, homebook poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu oraz przy pierwszym logowaniu do konta po wprowadzeniu zmiany wraz z podaniem informacji o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług z powodu zmiany Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Homebook informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie pobiera od Użytkowników Serwisu żadnych kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. językiem umów zawieranych z homebook jest język polski.
 6. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Salon z zieloną kanapą

Zapisz się do newslettera i daj się zaskoczyć 🎉

 • proste triki na wielkie zmiany
 • sprytne sposoby na urządzanie wnętrz
 • rankingi produktów i inspiracji
Administratorem danych, które wpiszesz, będzie Homebook sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci naszych ofert handlowych i naszych partnerów. Masz prawo m.in do: wycofania zgody, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również do skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności