Architektura - Smutny krajobraz - 27x32 cm - G06059