Ardeko - Architekt / projektant wnętrz

Zad­baj o wys­trój swoich wnętrz z naszą firmą!

Aranżacja wnętrz – wokół tego hasła sku­pi­amy nasze dzi­ała­nia. Chcemy dostar­czyć Państwu pro­duk­tów oraz zapro­ponować gotowe rozwiąza­nia, które sprawią, że doty­chczas nudne i szare wnętrza rozbłysną. Prag­niemy pomóc urządzić pomieszczenia zgod­nie z życzeni­ami, sprawić, by odd­awały Państwa charak­ter, upodoba­nia, były dopa­sowane do oczekiwań.

W bogatej ofer­cie naszego sklepu zna­jdą Państwo pro­dukty, które poz­wolą ich naby­w­com stworzyć wymar­zone wnętrza. Co warto pod­kreślić, służymy Państwu pomocą, z przy­jem­noś­cią doradz­imy w wyborze posiłku­jąc się doświad­cze­niem zdoby­tym w trak­cie urządza­nia pomieszczeń. Swoim klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę poma­ga­jąc na każdym kroku w pro­ce­sie twórczym.

Wśród pro­duk­tów, które znaleźć można w naszym asorty­men­cie prze­ważają zdo­bi­enia okien, choć nie tylko. Wyjątkowe tkaniny, z których wykonu­jemy rzym­skie rolety, chroniące przed słońcem i wścib­skim okiem sąsi­adów żaluzje poko­jowe czy tapety i foto­tapety — to tylko mała część naszej oferty.

Naszą siedz­ibą jest Warszawa, jed­nak w przy­padku wyma­ga­ją­cych aranżacji służymy pomocą również na tere­nie innych miast. Staw­iamy na zad­owole­nie klienta i dokładamy wszel­kich starań, by zarówno nasze dzi­ała­nia, jak i ofer­owane pro­dukty, zapew­ni­ały spełnie­nie i radość.

Znajdź nas
Warszawa
WWW