Prawnik radzi

Adaptacja poddasza – formalności, jakie musisz spełnić w 2020 roku

Adaptacja poddasza to dobry sposób na zwiększenie użytkowego metrażu domu. Zagospodarowanie poddasza, tak jak inne roboty budowlane, wymaga jednak uprzedniego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. O tym, który z tych dwóch warunków trzeba spełnić, decyduje rodzaj i zakres wykonywanych prac. Jakie formalności trzeba spełnić w 2020 roku, aby zaadaptować nieużywane poddasze na mieszkanie?

Spis treści:

adaptacja poddasza formalnosci 2020

Adaptacja poddasza w 2020 roku z pozwoleniem na budowę

Jak zalegalizować adaptację strychu na podstawie pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli:

 • adaptacja strychu polega na przeprowadzeniu prac wymagających pozwolenia na budowę,
 • budynek, w którym planujesz wykonać roboty budowlane jest wpisany do rejestru zabytków.

W praktyce adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w starym domu i w nowym budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, gdy roboty budowlane polegają na:

 • rozbudowie lub nadbudowie budynku, czyli zmianie wysokości, długości lub szerokości pomieszczenia, np. zmiana kształtu dachu lub kąta nachylenia połaci dachowej,
 • przebudowie przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych, czyli zmianie cech użytkowych lub technicznych budynku przy jednoczesnym zachowaniu stałych parametrów, takich jak kubatura, wysokość budynku czy liczba kondygnacji. Do takich robót zalicza się np. montaż okna dachowego oraz w ścianach zewnętrznych, zmiana wielkości okien oraz poszerzenie otworu w stropie, wykonanie lub przebudowa schodów.

Formalności przy adaptacji poddasza z pozwoleniem na budowę

Jeśli roboty budowlane przy adaptacji poddasza wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, skieruj się z wnioskiem do starostwa lub urzędu miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Wypełnij wniosek na urzędowym formularzu oraz dołącz do niego:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego,
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana przez przepisy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

Urząd ma 65 dni na rozpatrzenie Twojej sprawy i wydanie pozwolenia na budowę. W tym czasie może także wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

adaptacja poddasza formalnosci 2020

Adaptacja poddasza w 2020 roku ze zgłoszeniem

Kiedy wystarczy zgłoszenie adaptacji poddasza?

Jeśli poddasze jest w dobrym stanie technicznym i nie potrzebuje przeprowadzania robót budowlanych, które wymagają uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, a budynek, w którym się znajduje nie widnieje w rejestrze zabytków, adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe wymaga jedynie zgłoszenia w urzędzie.

W ramach procedury zgłoszenia adaptacji poddasza na mieszkanie możesz wykonać:

 • remont poddasza, czyli prace polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu i niebędące jego bieżącą konserwacją. W praktyce remont polega na naprawie lub wymianie zużytych elementów budynku, np. wymianie dachówki, uzupełnienia tynku, wymianie kafelków na podłodze lub ścianach oraz wymianie okien z drewnianych na plastikowe,
 • przebudowę, która nie obejmuje przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych budynków, ale polega np. na wyburzaniu i zmianie położenia ścianek wewnętrznych lub zmianie położenia otworów drzwiowych,
 • nową instalację wewnętrzną domu lub rozbudowę już istniejącej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, klimatyzacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Formalności przy zgłoszeniu adaptacji poddasza w 2020 roku

Jeśli adaptacja poddasza wymaga jedynie zgłoszenia, także udaj się z wnioskiem do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Wniosek powinien zawierać informacje o rodzaju, zakresie, sposobie wykonania i terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Jako załączniki dołącz do niego:

 • rysunek, który pokazuje usytuowanie budynku na działce oraz gdzie znajduje się poddasze,
 • opis techniczny budynku zawierający informacje o jego konstrukcji,
 • oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego, dołącz decyzję o warunkach zabudowy),
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez projektanta, która potwierdza możliwość przekształcenia poddasza w lokal użytkowy.

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego zgłoszenia. Jeśli po tym terminie nie otrzymasz pisma ze sprzeciwem lub wzywającego do uzupełnienia braków formalnych, możesz rozpocząć roboty budowlane. Termin ważności zgłoszenia wynosi 2 lata.

adaptacja strychu w kamienicy

Adaptacja strychu w domu jednorodzinnym a kwestie właścicielskie

Obowiązkowym załącznikiem zarówno do wniosku zgłaszającego, jak i do wniosku o pozwolenie na budowę jest oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie oznacza to jednak, że osoba niebędąca właścicielem domu nie może dokonać adaptacji poddasza na cele użytkowe.

W takim przypadku wnioskodawca musi dołączyć do wniosku zgodę właścicieli na zmianę przeznaczenia poddasza. Ten obowiązek dotyczy także współwłaścicieli budynku, którzy muszą zdobyć zgodę pozostałych właścicieli.

Adaptacja poddasza a podatek od nieruchomości w 2020 roku

Formalności przy procesie adaptowania poddasza towarzyszą nie tylko w trakcie przygotowania do robót budowlanych, ale także po ich zakończeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 14 dni po zakończeniu robót budowlanych jesteś zobowiązany do poinformowania o tym organu podatkowego. Nowy podatek uwzględniający dodatkową powierzchnię użytkową będzie naliczany od miesiąca następującego po miesiącu dokonania zgłoszenia. Jednak jeśli wysokość poddasza jest niewielka, tj. mniejsza od 1,40 m, pomija się je przy naliczaniu podatku.

Adaptacja poddasza bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę – kary

Jeśli dokonasz adaptacji poddasza na lokal użytkowy bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dopuścisz się tzw. samowoli budowlanej. W związku z tym narazisz się na ryzyko nałożenia dotkliwej kary o charakterze administracyjnym lub karnym.

Sankcja o charakterze administracyjnym polega na wydaniu nakazu rozbiórki obiektów, które powstały w wyniku samowoli. Jeśli nie dostosujesz się do administracyjnego nakazu, możesz skorzystać z legalizacji samowoli budowlanej, czyli uzyskania pozwolenia „po fakcie”. Ta opcja wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty. Na sankcje administracyjne nie są narażone samowole budowlane, od których powstania upłynęło 20 lub więcej lat.

Za wykonywanie robót budowlanych bez uprzedniego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę grożą także sankcje karne w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2. Okres przedawnienia wynosi w tym przypadku 5 lat.

Tu dowiesz się więcej o samowoli budowlanej w 2020 roku >>

Prawnik z pisarskim zacięciem. Na co dzień zajmuje się redakcją specjalistycznych artykułów prawniczych poruszających zagadnienia prawa budowlanego oraz jego innych gałęzi. W pracy skupia się na czytelniku, przekładając skomplikowane zasady polskiego ustawodawstwa na prosty i czytelny język. Łączy wiedzę oraz doświadczenie wyciągnięte z pracy w kancelariach prawnych ze stale rozwijanym warsztatem pisarskim oraz wiedzą na temat tworzenia treści w internecie.

Data publikacji:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Budowa i remont
Zobacz więcej artykułów w kategorii Budowa i remont
Komentarze
Ja na poddaszu chciałabym zamontować sztuczne okno z polightme. Co o tym myślicie? Może ma już je ktoś?
 • Dodano 2 miesiące temu