Co szukasz?
Zobacz także
Prawnik radzi

Jakie prace remontowe i budowlane wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

Jakie prace remontowe i budowlane wymagają zgłoszenia lub pozwolenia w 2021 roku? Zanim przystąpisz do budowy lub remontu, zapoznaj się z prawem budowlanym obowiązującym w 2021 roku, by uniknąć przykrych konsekwencji, w tym konieczności rozebrania postawionego budynku czy kar finansowych za samowolę budowlaną. Zapraszamy do lektury.

jakie prace remontowe wymagają zgłoszenia 2021
Fot. Domikon

Jakie prace remontowe i budowlane wymagają zgłoszenia lub pozwolenia w 2021 roku?

Prawo budowlane w 2021 roku określa, które czynności budowlane wymagają zgłoszenia, a które pozwolenia na budowę. Dlaczego to takie ważne? Ścisłe regulacje mają na celu poddanie kontroli wszelkich wznoszonych obiektów. Ustawodawcy przyświeca obowiązek troski o zdrowie oraz życie obywateli, które mogłyby zostać zagrożone przez niewłaściwie postawiony obiekt. Natomiast zgłoszenie oraz pozwolenie na budowę daje sygnał o planowanych pracach oraz pozwala ocenić po ich zakończeniu, czy budynek nadaje się do oddania do użytku.

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie – różnice

Zgłoszenie prac budowlanych w 2021 roku

Zgłoszenie budowy lub innych prac budowlanych, a także złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac powinieneś przedstawić w:

 • starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu,
 • urzędzie wojewódzkim,
 • urzędzie dzielnicowym (np. Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy).

Jeśli rozpoczniesz je przed uzyskaniem zgody albo bez wystąpienia o nią, urząd uzna Twoje działania za samowolę budowlaną. Konsekwencjami takiego działania może być m.in. nałożenie kary (aby jej uniknąć, można starać się o legalizację samowoli budowlanej).

Urząd przyjmuje zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych i akceptuje je, stosując strategię tzw. milczącej zgody. Jeśli po 21 dniach od złożenia zgłoszenia w urzędzie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, oznacza to, że możesz rozpocząć prace. Przed upływem tego terminu urząd może mimo wszystko również wysłać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Za zgłoszenie prac budowlanych urząd nie pobiera żadnych opłat. Jedyne koszty wiążą się z ustanowieniem pełnomocnika do przeprowadzenia tych czynności (opłata wynosi 17 zł).

Pozwolenie na budowę w 2021 roku

Strategia milczącej zgody nie dotyczy natomiast pozwolenia na budowę. Wnioskodawca powinien oczekiwać dostarczenia decyzji zawierającej takie pozwolenie przed upływem 65 dni od dnia złożenia wniosku z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Decyzja jest ostateczna po upływie 14 dni, chyba że strony zrezygnowały z możliwości wniesienia od niej odwołania.

Odmiennie uregulowano także kwestię opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę, której wysokość różni się w zależności od rodzaju planowanej inwestycji. Opłatę pobiera się od każdego obiektu budowlanego objętego pozwoleniem. W przypadku, gdy treścią wniosku jest wydanie pozwolenia na remont lub przebudowę obiektu budowlanego, opłatę zmniejsza się o 50% jej wartości.

Opłaty nie pobiera się za wydanie decyzji dotyczącej:

 • pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego,
 • pozwolenia na remont lub budowę obiektów zniszczonych albo uszkodzonych przez działania zakładu górniczego albo wskutek klęsk żywiołowych,
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne lub kulturalne,
 • pozwolenia na remont budynków znajdujących się w rejestrze zabytków.

Ponadto z opłaty zwolnione są jednostki samorządowe, budżetowe oraz organizacje pożytku publicznego.

jakie prace remontowe wymagają zgłoszenia 2021
Fot. Domikon

Co wymaga pozwolenia na budowę w 2021 roku?

Ustawa Prawo budowlane nie zawiera kompletnego wyliczenia inwestycji, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast tego posługuje się wyliczeniem negatywnym informującym, jakie inwestycje nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Pełen katalog takich rodzajów budowy oraz robót budowlanych ustawodawca zawarł w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

W ust. 6 i 7 ustawodawca sformułował jednak bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, które:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • a także dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Jakie prace wymagają zgłoszenia w 2021 roku?

Prace niewymagające decyzji o pozwoleniu na budowę (wymienione we wspomnianym wyżej art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy) wciąż wymagają zgłoszenia. Jest to m.in. budowa:

 • domów jednorodzinnych,
 • sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych,
 • parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni do zabudowy do 35 m²,
 • przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni do zabudowy do 35 m²,
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m,
 • tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m².
Czy budowa altany ogrodowej wymaga zgłoszenia? Sprawdź >>

Zgłoszenie budowy – dokumenty potrzebne w 2021 roku

Aby zgłosić prace remontowe lub budowę domu w 2021 roku, musisz mieć:

 • zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • szkice i rysunki – możesz wykonać je samodzielnie,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu – jeśli budowa polega na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny, obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
 • opis techniczny instalacji,
 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w okolicy zabytków – dotyczy tych robót budowlanych, które mają być wykonywane na obszarze widniejącym w rejestrze zabytków,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych i dowód opłaty za udzielenie pełnomocnictwa – tylko jeśli taki pełnomocnik został wyznaczony.

Pozwolenie na budowę – dokumenty wymagane w 2021 roku

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest bardziej rygorystyczna, niż ta dotycząca jedynie zgłoszenia prac budowlanych. Odbija się to także na liczbie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Są to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w razie potrzeby dołącz informację uzupełniającą),
 • projekt budowlany – w 3 egzemplarzach,
 • zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków – projekt musi być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 • decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • umowa urbanistyczna,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona przez projektanta,
 • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy lub w otoczeniu zabytku,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za jego udzielenie.

Rozbiórka budynku w 2021 roku – zgłoszenie czy pozwolenie?

Ustawodawca odmiennie uregulował kwestię prac polegających na rozbiórce obiektów budowlanych. Pozwolenia nie wymaga jedynie rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeśli nie podlegają ochronie jako zabytki. Natomiast rozbiórka budynków o wysokości poniżej 8 m, niewpisanych do rejestru zabytków ani nieobjętych ochroną konserwatorską i tylko, gdy ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości, wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia rozbiórki w 2021 roku?

 • zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • dokumentacja strzałowa – jeśli rozbiórka będzie przeprowadzana metodą wybuchową,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Co grozi za niezgłoszenie prac remontowo-budowlanych?

Niezgłoszenie czynności remontowo-budowlanych, rozpoczęcie budowy bez pozwolenia, niestosowanie się do projektu budynku, rozpoczynanie prac budowlanych bez odpowiedniego nadzoru i inne działania naruszające prawo budowlane określa się jako samowolę budowlaną. Jakie są konsekwencje samowoli budowlanej?

Jeśli inspekcja nadzoru budowlanego wykryje, że budynek został postawiony lub jest w trakcie budowy bez jego wcześniejszego zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia oraz pomimo sprzeciwu organu, to niezwłocznie zawiadamia organy ścigania o popełnieniu wykroczenia. W pierwszej kolejności zostanie wydana decyzja o rozbiórce budynku, następnie będzie prowadzone postępowanie. W zależności od stopnia wykroczenia może Ci grozić kara grzywny, a nawet ograniczenie wolności.

Jeśli dom jednorodzinny jest w trakcie budowy, a zarzucono Ci nieprawidłowości oraz niestosowanie się do przepisów, to prace należy wstrzymać, a samowolę zalegalizować. W 2021 roku legalizacja samowoli budowlanej będzie dostępna dla wszystkich budynków, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat oraz dla których sporządzono ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Do tej pory na legalizację obiektów wzniesionych bez pozwolenia mogli liczyć jedynie ci inwestorzy, którzy byli w stanie przedstawić ich zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy.

co wymaga zgłoszenia 2021
Fot. DOMY w Stylu Projekty domów

Prawniczą sentencję ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, zna niemal każdy. Słuszność tej łacińskiej maksymy mogą odczuć osoby niestosujące się do zasad i obowiązków określonych w ustawie o Prawie budowlanym. Jesteśmy przekonani, że nasz poradnik pomoże Ci ustalić, co wymaga pozwolenia na budowę, a co zgłoszenia w 2021 roku i tym samym z powodzeniem rozpocząć budowę lub remont domu.

Wybierz projekt domu w promocyjnej cenie >>

Data publikacji:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Budowa i remont
Zobacz więcej artykułów w kategorii Budowa i remont
Komentarze